Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการเสริมขีดความสามารถในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนสงมวลชนของประเทศ 

  ทวีป ชัยสมภพ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  Hitherto, Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) systems have developed knowledge management plan. It is included training program about knowledge management for the organization’s members, visiting other organizations, collecting knowledge, and developing information technology systems to support the implementation of knowledge as the MRTA knowledge center. In the early stages, however, the knowledge management activities were found unsatisfied on awareness and participation in the organization so as disintegrated of knowledge ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2561 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งงานด้านการเจรจาการค้า และการบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนเพื่อให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งกรมฯ มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องเชื่อมโยง ...