Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การบริหารจัดการแรงดันน้ำในระบบเส้นท่อประธานของ การประปานครหลวง 

  ธีระ เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  Purpose of the study is to analyze water pipeline management of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) for supporting MWA readiness to develop water pressure management of main pipeline to reach goal of the 3rd MWA Strategic Plan (2012-2016). Researcher had conducted an analysis and comparison of MWA current water pressure management in particular with main pipeline with other waterworks organizations in a few developed countries. Some aspects relating to appropriate technology for planning water pressure management, for example, water pressure ...
 • type-icon

  การประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  จากการศึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวทางที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (DSM Strategies) 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับการประปานครหลวง และศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองกับมาตรการที่การประปานครหลวงนำมาใช้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และมาตรการประหยัดน้ำผ่านวิธีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจ ...