Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

   ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-08)

   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพภาคบังคับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปีไม่ใช่โครงการประกวดเพื่อรับรางวัล จึงทำให้ LPA เป็นการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีความต่อเนื่อง สามารถสะท้อนจุดอ่อนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง อันจะทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดแนวทาง ...
  • Thumbnail

   โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ กนอ. เนื้อหาของแผนดังกล่าวครอบคลุมแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กรและการบริหารอัตรากำลัง แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางระบบสมรรถนะ