Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้) 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ดังที่กำหนดไว้ในกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และโครงการนี้ต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ด้วยการสนับสนุน ค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 40,000 บาทต่อแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิ ...