Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   พรรษา รอดอาตม์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-17)

   โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ๑. เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อ กสทช. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป คณะวิจัยศึกษาข้ ...