Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   ปกรณ์ เสริมสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-04-07)

   งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่การศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบนำร่องเพื่อติดตามกระบวนการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมฯ รวมถึงศึกษาและเสนอแนะการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ผสานกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและกระจายเวชภัณฑ์ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึงแนวทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการทำงาน ...