Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ.2554-2563 เพื่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

   วิไลภรณ์ โคตรบึงแก (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-02-03)

   ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับอาเซียน โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้มีการยกร่างเอกสารหลักการของการประกาศทศวรรษคนพิการอาเซียนและแผนในการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563: ปีแห่งการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน (Concept Note and Mobilization Plan of ASEAN Decade for Persons with Disabilities: The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN) และนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาว ...
  • type-icon

   กำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการในสถาบัน 

   ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-11)

   การวิจัยเรื่อง โครงการแนวทางพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการในสถาบัน กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทบทวนรูปแบบการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบันที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต พัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการที่มีประสทธิภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการในสถาบัน ระเบียบวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองแล ...