Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างมีคุณค่า 

   สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

   ในปี พ.ศ. 2550 นั้นประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เห็นพ้องต้องกันในการเลื่อนการก่อตั้ง ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการจากปี พ.ศ. 2563 ขึ้นมาเป็น พ.ศ. 2558 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักที่สำคัญ โดยเสาหลักเสาหนึ่งได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) อันมีสาระสำคัญได้แก่ การสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายปัจจัยทุนอย่างเสรีปัจจัยทุนที่จะมีการเคลื่อนย้ายโดยเสรีตามกำหนดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะการลงทุนและเงินท ...
  • type-icon

   พัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

   รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐใช้การศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed methods) จากการศึกษาเอกสาร การสำรวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านการส่งแรงงานไปต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ รวมทั้งแนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต 2) เพื่อให้คำปรึกษา รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบองค์กรและแนวทางการให้บริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ...
  • type-icon

   ศึกษาเปรียบเทียบ และจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงานตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการให้บริการรับคำขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 

   วินัย รักสุนทร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-04)

   กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานต่างด้าวให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ในการนี้จะใช้แนวทางจ้างให้เอกชนดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ผู้รับจ้างรับผิดชอบการจัดสร้างสถานที่รับคำขออนุญาต พัฒนาระบบให้บริการเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขออนุญาตและจัดทำใบอนุญาต อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานบริหารการทำงานของคนต่างด้าว เอกสารข้อกำหนดฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและสร้างความเท่าเทียมในโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย The Department of Employment is planning ...