Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การปลูกแกรฟีนบนแผ่นโลหะด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นแหล่งคาร์บอน 

  อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-18)

  น้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบที่มีส่วนธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยน้ำมันพืชได้รับความนิยมอย่างมากในการประกอบอาหาร ซึ่งบ่อยครั้งที่น้ำมันพืชที่ใช้แล้วถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำ โดยน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเหล่านี้จะลอยอยู่บนผิวน้ำเนื่องจากมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำบริเวณนั้นเน่าเสียและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงศึกษาการปลูกแกรฟีนบนแผ่นเหล็กสเตนเลส S304 ขนาด 3×4 ตารางเซนติเมตร หนา 0.7 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่ผิวประมาณ 24 ตารางเซนติเมตร (3×4×2 ...
 • type-icon

  ความหลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาและสารพฤกษเคมีในหนอนตายหยาก Stemona aphylla Craib ในประเทศไทย 

  สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-18)

  หนอนตายหยาก (Stemona aphylla Craib) เป็นพืชซึ่งมีสถานภาพเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว (endemic species) พบในประเทศไทย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและจำหน่ายในท้องตลาด ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชจากธรรมชาติและใช้รักษาบรรเทาอาการโรคต่างๆ แต่ปัจจุบันยังขาดข้อมูลการศึกษาด้านคุณภาพสมุนไพรโดยเฉพาะข้อมูลด้านสารสำคัญของพืช นอกจากนี้ ยังพบความหลากหลายของสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบ ในขณะที่ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจและศึกษาสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบของพืช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการใช้ ...