Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

  อัมพร ธำรงลักษณ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยได้ทำการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากเอกสารข้อมูลที่มีอยู่จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและจากแบบเก็บข้อมูลผลประมวลแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งหมด ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้บริหารระดับสูง การประชุมระดมสมองร่วมกับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเส ...
 • type-icon

  ประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย 

  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางรถไฟฯ ในพื้นที่สี่จังหวัดที่มีสถานีรถไฟ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา สระบุรี และระยอง ทั้งนี้การวิเคราะห์ในลักษณะสหวิทยาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่ผลการศึกษาวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา โดยรูปแบบการศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ...