Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  จัดทำชุดข้อมูลต้นแบบแสดงที่ตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 

  จักรพันธุ์ ชวนอาษา; Chuanasa, Jakkrapun (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  จากภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนดำเนินภารกิจการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ปัจจุบันศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกิดองค์ความรู้ประสบการณ์ ดำเนินงานตามภารกิจควบคู่ ไปกับภารกิจเดิมของแต่ละองค์กร ในปัจจุบันหน่วยรับเรื่องร้อ ...
 • type-icon

  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-19)

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2562 ผลการศึกษาจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 670 คน แบ่งเป็น มาตรา 57 ประเด็นการร้องเรียนมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 มาตรา 59 จำนวน 633 คน จำแนกตามประเด็นการร้องเรียน ประกอบด้วย ประเด็นถูกเรียกเก็บเงิน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ประเด็นไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 262 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และ ประเด็นไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 243 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 ตามลำดับ ผลการศึกษาจำแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินการจัดก ...
 • type-icon

  พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล 

  ปกรณ์ เสริมสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2011)

  โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการรับส่งข้อมูลผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้แต่ละหน่วยบริการสามารถใช้ข้อมูลผู้ป่วยร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. การแสดงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน (Citizen Health Profile) พัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Authentication) โดยใช้ Smart Card ของแพทย์และผู้ป่วยร่วมกัน และแสดงข้อมูลประวัติการเข้ารับบริการของของผู้ป่วยได้แก่หน่วยบริการที่เข้ารับบริการครั้งล่าสุด ข้อมูลโรค และข้อมูลยา และอื่นๆ 2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางเสมือน (Virtual Data Center) ...
 • type-icon

  สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-19)

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่าง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ประชาชน จำนวน 3,270 ครัวเรือน ประชากรตัวอย่าง 7,558 คน 2) ผู้ให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 5,855 คน 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,150 แห่ง จำนวน 5,960 คน และ 4) เครือข่ายองค์กรภาคี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 408 คน ผลการศึกษาพบว่า จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนความพึงพอใจของประชาชน เท่ากับ 8.98 คะแนน1 ผู้ให้บริการ คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 6.73 คะแนน2 ...