Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  กรอบการเจรจา ข้อตกลง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการควบคุมการลดอาวุธตามแบบ อาวุธเล็ก อาวุธเบา และอาวุธชนิดอื่นๆ 

  ภิญญ์ ศิรประภาศิริ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ความพยายามระหว่างประเทศในการควบคุมการลดอาวุธเล็กและอาวุธเบส โดยการศึกษาทั้งในแง่องค์การที่มีบทบาทสำคัญ เวที กรอบการเจรจาสนธิสัญญาและข้อตกลง รวมถึงศึกษาความสอดคล้องของกฎหมายไทยต่อความพยายามดังกล่าว ทั้งนี้ งานวิจัยมุ่งให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจำกัดอาวุธเล็กและอาวุธเบา และอยู่ระหว่างเปิดให้ประเทศต่างๆ ร่วมลงนามและให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคี งานวิจัยฉบับนี้พบว่า เวทีการประชุมหรือเวทีแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ในระดับพหุภาคีในภาพรวมไม่มีความก้าวหน้าท ...
 • type-icon

  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน 

  ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-27)

  เอกสารนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งให้การสนับสนุนด้านวิชาการจากภายนอกในการวางกรอบวิเคราะห์อนาคตระยะยาวที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดำเนินการอยู่ ให้มีความทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเนื่อง งานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ของราชอาณาจักรไทยทราบถึงความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเหล่านั้น การศึกษานี้เป็นการสำรวจภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ (nontraditional security ...