Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  จ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทยออนไลน์ 

  ธนารักษ์ ธีระมั่นคง; Thanaruk Theeramunkong (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น จึงได้จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย ในพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ในระบบออนไลน์ (online) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ...
 • type-icon

  วิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร อุษณวศิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและอย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรมจะทำให้ผู้ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผล ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้อง ได้แก่ ประเภทของคำ หน้าที่ของคำ ประเภทของวลี ...
 • type-icon

  วิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับประชาชนทั่วไป ในระบบออนไลน์ 

  ศศิพร อุษณวศิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติ และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้ภาษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำในภาษาไทยประกอบด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ร้อยเรียงเป็นประโยค ประโยคหลายประโยคร้อยเรียงกันเป็นข้อความ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาษา นอกจากนี้ระดับภาษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้ควรใช้ให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้อง ...