Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้โครงการ CERT Readiness มีความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย และสร้างความพร้อมให้กับประเทศในด้านนี้ โดยเป็นความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สพธอ. และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาระสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมหลักสูตรการอบรมภายใต้โครงการ ...
 • type-icon

  พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมและสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ 2559 

  ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ ที่เป็นองค์กรหลักของประเทศ. มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ งานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข ...
 • type-icon

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพในการค้าออนไลน์ 

  ธีรยุทธ โหรานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-03)

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Commerce พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการยกระดับ ศักยภาพในการค้าออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ ...