Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  จัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ 

  จตุรนต์ ถิระวัฒน์; Thirawat, Jaturon (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเน้นระบบที่สมดุลของการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล แต่จากทางปฏิบัติของประเทศไทยตามระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาสำคัญต่าง ๆ อันเกิดจากการทับซ้อนของอำนาจในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับบางประเทศในแง่ขององค์กร โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ทำให้ทราบถึงรูปแบบและแนวทางที่เป็นไปได้อันจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่และจัดทำกรอบแนวคิดแผนการปรับปรุงการจัดองค์กรกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยประการแรกให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ...
 • type-icon

  จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)
 • type-icon

  สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

  พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  1. ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นการใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจัดการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น “การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 เดือน หรือ 30 วัน 5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปรษณีย์ เรื่องการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 5.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ...