Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    แนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : รายงานวิจัย 

    สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2001)

    รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ได้ข้อเสนอแนะทิศทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งในแง่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระบบการบริหารงานบุคลากร ระบบงบประมาณ และกฎหมายตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นตามกรอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เอื้อต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต