Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  พัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  กระทรวงการคลัง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาสร้างนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กระทรวงจึงได้มีโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ขึ้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดทั้งระดับกรม ระดับสำนัก และระดับบุคคล ส่งผลงานประกวด ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานของกระทรวงตามเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถขยายผลประโยชน์ ผลกระทบต่อเศรษ ...
 • type-icon

  เสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการเสริมสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับนักบริหารระดับสูง (Change Leader) นักบริหารระดับอำนวยการ (Change Agent) และกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Star) ภายในกระทรวงการคลัง จากการนำเสนอของกลไกการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระดับ สะท้อนให้เห็นภาพรวมของแนวทางการสร้างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 1) การบูรณาการข้ามกรมทั้งในด้านกระบวนการ กฎระเบียบ นโยบาย ข้อมูล และบุคลากร 2) การพัฒนาฐานข้อมูลและการปรับปรุงการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการที ...