Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่าและประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสาน 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การจัดงาน Bangkok Design Week ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการก่อให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านของการพัฒนากายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดเตรียมงานที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้น โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างให้เช่า และประเภทธุรกิจในพื้นที่เจริญกรุง-คลองสานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งในเชิงกายภาพของพื้นที่ และรูปแบบหรือประเภทธุรกิจในพื้นที่สำหรับการจัดทำ ...
 • type-icon

  ศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย 

  พีรดร แก้วลาย; ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจึงได้จัดทำโครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการออกแบบ และกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย 8 อุตสาหกรรมการออกแบบคือ (1) สาขาสถาปัตยกรรม (2) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (4) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (5) สาขาเรขศิลป์ (6) สาขาแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (7) สาขาออกแบบนิทรรศการ และ (8) การออกแบบบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อจัดเก็บ ...