Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  แนวทางปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม และการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 

  ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

  ตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ร่างกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

  ณรงค์ ใจหาญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่ออนุวัตน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 13 มาตรา และแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวน 5 มาตรา (รวม 18 มาตรา) ที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 สามารถนำไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทำต้นแบบคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 สำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งให้มีต้นแบบเอก ...
 • type-icon

  ศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอบทบาทของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำกว่า 50 หน่วยงาน ผลจากการศึกษานำไปสู่แนวทางในการ "สื่อสาร ทำความเข้าใจ" บทบาท อำนาจ หน้าที่ของ สทนช. ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ อันนำไปสู่การบูรณาการงานและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ...