Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การพัฒนาแนวคิด กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ (Healthy Campus) 

  อรทัย ศรีสันติสุข; ปิยรัตน์ อ่องลออ; ศุภัควดี อภินันทร์; วนิดา ตันนาภัย; แอนนา จุมพลเสถียร; รุจน์ โกมลบุตร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการรณรงค์เพื่อวิทยาเขตสุขภาพและกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขอนามัย คุณภาพชีวิต สาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา มีการกำหนดขอบเขตของการศึกษาจากกลุ่มบุคคลทุกระดับ นักศึกษาปริญญาตรี และองค์กรภาคีที่เป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เช่น หอพักเอกชน ร้านค้า และสถานบันเทิง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีรวมกัน ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อย ...
 • type-icon

  ศึกษาวิจัยมาตรการกลไกป้องกันการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ 

  เดชา สังขวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการกลไกป้องกันการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงศึกษามาตรการกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุที่เหมาะสมในสังคมไทย และแนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสังคมไทยในการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันและลดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ โดยดำเนินการ ...