Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  เตรียมโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับเส้นใยไมซีเลียมสังเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นถ้วยและฝาปิดสำหรับเครื่องดื่มร้อน 

  ชิราวุฒิ เพชรเย็น (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมและการวิเคราะห์วัสดุเชิงประกอบมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์ โดยการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบด้วยวิธีการโซลเจล (sol-gel) เพื่อนำไปปรับปรุงขั้วไฟฟ้าใช้งานที่ขึ้นรูปด้วยวิธีพิมพ์สกรีน ซึ่งการสังเคราะห์ใช้อัตราส่วนของมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไททาเนียมไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1:1 1:2 และ 2:1 จากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 450 500 550 600 650 องศาเซลเซียส และศึกษาการนำไฟฟ้าด้วยวิธีไซคลิกโวแทมเมตรี โดยจะเปรียบเทียบขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบกับขั้วไฟฟ้าเปล่า และขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้ ...
 • type-icon

  ไบโอเซ็นเซอร์ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์แบบพกพาสำหรับระบบสาธารณสุขไทย 

  ชิราวุฒิ เพชรเย็น (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการเตรียมโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลส โฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบนี้เตรียมด้วยกระบวนการหลอมผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ สมบัติเชิงเคมี สมบัติเชิงความร้อน และสมบัติเชิงกล จากผลการทดสอบการไหลของพอลิเมอร์ พบว่าการเติมเส้นใยเซลลูโลส พบว่าการไหลของพอลิ-เมอร์ผสมเพิ่มขึ้นจากการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าการเติมเส้นใยเซลลูโลสในพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิ-บิวทิลีนซัคซิเนต ทำให้ค่าความทนต่อแรงดึง ค่ามอดูลัส และร้อยละการยืด ณ จุดขาดเพิ่มขึ้น ...
 • type-icon

  ผลิตภัณฑ์วัสดุจีโอพอลิเมอร์ฐานเถ้าลอยและเถ้าชีวมวลเสริมเส้นใยกัญชง 

  เบญญา เชิดหิรัญกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  วัสดุจีโอพอลิเมอร์ฐานเถ้าลอยและเถ้าชีวมวลเสริมเส้นใยกัญชง ที่ผลิตในงานวิจัยใช้เถ้าลอยถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เถ้าชีวมวลที่ใช้ได้แก่เถ้าชานอ้อยจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ลพบุรี และเส้นใยกัญชงจาก จ.ตาก โดยในงานนี้ใช้สารละลายเบสเพื่อกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาได้แก่สารละลายผสมระหว่าง NaOH และ Na2SiO3 โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการทดลองคือ 1:1 โดยปริมาตร และสัดส่วนของเหลวต่อของแข็ง (L/S) เท่ากับ 0.4 เมื่อทำการผสมเถ้าลอยและเถ้าขานอ้อยตั้งแต่ 0 ถึง 100% พบว่าการผสมเถ้าชานอ้อย 20% ให้จีโอพอลิเมอร์ที่มีสมบัติดีที่สุด โดยให้กำลังอัดสูงสุด ...