Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  พัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ทำการพัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ กฟภ. มีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อพัฒนา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SEPA โดยการจัดทำรายงานครั้งนี้ กฟภ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ซึ่งเป็นที่ปรึ ...
 • type-icon

  พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ชัยวัฒน์ อุตตมากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีลูกค้าจำนวน 18.553 ล้านราย (หนังสือข้อมูลสำคัญ กฟภ.ประจำเดือน ก.ย.2559) ซึ่ง กฟภ. ได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าในหลายช่องทาง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้า(PEA Front Office), PEA Shop , PEA Mobile Shop , Web site ของ กฟภ. และ 1129 PEA Call center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้า ชำระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะการชำระเงินค่าไฟฟ้า ได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้ ตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้า เช่น Counter Service, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, TESCO LOTUS, Big C, บริษัท ทีโอที ...