Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

  เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; จุมพล แดงสกุล; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

  นับตั้งแต่มีการนำพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาใช้ พบว่ามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและปัญหาอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 • type-icon

  พัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ “โครงการพัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ...