Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

    การจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา 

    อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

    The objective of this project is to develop Professional Standard Assessment System for Sports (PASS) using as a self-learning for coaches and referees. The system consists of several modules such as registration, content management, examination and certification, and reporting system. It also provided communication channels for learners and teachers including chat room, social media and blog.
  • type-icon

    ที่ปรึกษาศึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และพัฒนาแนวทางการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและนำเทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain มาใช้ในการออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain มีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบกระจายที่จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมส่งผ่านเครือข่ายในรูปแบบโดยตรงแบบ peer-to-peer เมื่อข้อมูลถูกยอมรับบนระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ และมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลใหม่ โดยจะมีลายเซ็ ...