Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ; ศิกานต์ อิสสระชัยยศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนาร่างคู่มือและทดลองนำร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้มีผลผลิตที่เกิดขึ้น ได้แก่ คู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 

  ภุชงค์ เสนานุช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  โครงการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลและตรวจประเมินผลปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง ๘ แห่ง ให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าตามเป้าหมายที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบค ...
 • type-icon

  ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ.2560-2564 

  ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  สตรีมีจำนวนและสัดส่วนมากกว่าครึ่งของประชากรในประเทศไทย และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาสตรีของไทยนี้ จึงเป็นโครงการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของสตรีล่าสุด ติดตามความก้าวหน้าในการเข้ามามีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมการพัฒนามิติต่างๆ เข้าใจและรับทราบถึงประเด็นปัญหาสําคัญๆ ซึ่งนําไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสตรีในภาพรวมเพื่อประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีห้าปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในพัฒนาสต ...
 • type-icon

  สำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว 

  วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสถานการณ์ด้านครอบครัวที่สำคัญและเป็นปัจจุบันที่สุด โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ กว่า 500 เรื่อง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ รวบรวม และจัดหมวดหมู่ไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากเวปไซต์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยให้มีระบบการสืบค้นที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน พร้อมการเชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...