Now showing items 1-7 of 7

 • type-icon

  จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2557-2560 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  Department of Tourism (DOT) and Thammasat University (Thammasat University Research and Consultancy) collaborated to issue DOT Human Resource Management and Human Resource Development Plan (2014 – 2019). Human resources are the key to implement DOT’s strategy plan, so it is necessary to have a plan to manage and develop human resources in organization. Human resources need to be well prepared for job knowledge, understanding of organization’s policy, having motivation in works, and also having quality of life. Moreover Human Resource Management ...
 • type-icon

  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561-2564 ของกรมการท่องเที่ยว 

  ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านแหล่งท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ...
 • type-icon

  ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจบัตรช้าง (บัตรมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  The project will develop website and mobile application to support tourists in seeking the shops/hotels where the Tourism department awarded the TTS. In addition, we produce 10,000 plastic cards for TTS membership to promote tourism and publicize the activities through various media.
 • type-icon

  ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT MASTER PLAN) ปี 2558 – 2562 ของกรมการท่องเที่ยว 

  อาณัติ ลีมัคเดช; Leemakdej, Arnat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  โครงการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2558-2562 ของกรมการท่องเที่ยวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการท่องเที่ยว ที่มีความชัดเจนต่อเนื่อง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กระทรวงและกรมได้ รวมทั้งมีการบูรณาการระบบงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการ และการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสา ...
 • type-icon

  พัฒนารูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

  ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และเพื่อจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกรมการท่องเที่ยวในการจัดการข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อดี ...
 • type-icon

  พัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code : Quick Response Code) 

  ชาวี บุษยรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางวิจัยที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีความซับซ้อน หลากหลายที่มา หลากหลายการเข้าถึง รวมทั้งต้องการวิธีและพื้นที่นำเสนอหรือแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ได้เปิดทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลอย่างไม่มีขีดจำกัด การบริการจัดการข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรอง คัดเลือก ทั้งกระบวนการจัดเก็บและนำเสนอทุกวันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก และมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่สามารถใช้ ...
 • type-icon

  ศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม (Centralization Database and IT System) 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  This project designs the enterprise architecture to facilitate data centralization. With the vision to modernize the tourism department, the study investigates the existing system, analyze and design the new architecture based on services oriented architecture (SOA).