Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทยออนไลน์ 

   ธนารักษ์ ธีระมั่นคง; Thanaruk Theeramunkong (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น จึงได้จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย ในพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูสอนภาษาไทย ในระบบออนไลน์ (online) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ...