Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จ้างพัฒนาเว็บท่าและเว็บไซต์หน่วยงาน ของ สสวท. และให้บริการระบบเว็บไซต์ 

    จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์; Teeravaraprug, Jirarat (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดพันธกิจให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ในการดำเนินการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานดังกล่าวของ สสวท. สามารถกระจายสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้นจึงได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการจ้างพัฒนาเว็บท่าและเว็บไซต์หน่วยงาน สสวท. และให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซ ...