Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำองค์ความรู้ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ 

   พรจิต สมบัติพานิช; Sombutphanich, Pornchit (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝัง และกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โครงการจัดทำองค์ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยการจัดทำวีดิทัศน์สรุปขั้นตอน/วิธีการ และการใช้งานของผลงานสิ่งป ...