Now showing items 1-5 of 5

 • type-icon

  การตรวจสอบ และประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

  โกวิทย์ พวงงาม (สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.), 2013)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปริหารจัดการที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน กับประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้งการจัดลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน สมควรที่จะได้รับรางวัล ระเบียบวิธีการประเมินเป็นการลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละจังหวัด จำนวน 404 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารข้อมูลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน โดยการสุ่มตรวจ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ตรวจสอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ...
 • type-icon

  การศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง 

  โกวิทย์ พวงงาม (2015-09-07)

  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวัดความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองในคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด (คปจ.) และการวัดความเข้มแข็งกับวัดผลการดำเนินงานของคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด ระเบียบวิธีวิจัย ใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ โดยในเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กับประชากร ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  โกวิทย์ พวงงาม; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี; รณรงค์ จันใด; ณัฏฐพัชร สโรบล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด (Integrity Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ ...
 • type-icon

  ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ 

  วุฒิสาร ตันไชย; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ธีรเดช ฉายอรุณ; โกวิทย์ พวงงาม; กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง; อุ่นกัง แซ่ลิ้ม; สนิท รวมธรรม; ธีรพรรณ ใจมั่น; สุณิสา เผ่าน้อย (2010-07-09)
 • type-icon

  ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2554 

  โกวิทย์ พวงงาม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554)