Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  อุดม รัฐอมฤต; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

  องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันมีจำนวนรวม 28 องค์กร นับตั้งแต่จัดตั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานขององค์การ เหล่านั้นแต่อย่างใด งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์การมหาชนของต่างประเทศกับของไทยในประเด็นว่าด้วยระบบการบริหารงาน ระบบบริหารการเงินการบัญชี และการงบประมาณ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน ...
 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

  เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; จุมพล แดงสกุล; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

  นับตั้งแต่มีการนำพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาใช้ พบว่ามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและปัญหาอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง