Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย 

    อัญมณี บูรณกานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-20)

    การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ ประการที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในประเทศไทย ประกอบด้วย กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประการที่ 2 เพื่อศึกษาบทเรียนการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐในต่างประเทศ และประการที่ 3 เพื่อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมประเทศไทย ...