Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  พัฒนาระบบรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิรูปผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

  ธีรยุทธ โหรานนท์; ทวิดา กมลเวชช; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฎิรูปขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นการปฎิรูปและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมีจำนวนมาก ...
 • type-icon

  รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย 

  วรรณภา ติระสังขะ; ประจักษ์ ก้องกีรติ; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการรัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็นการผลิตผลงานวิชาการที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นข้อท้าทายในแง่มุมทางรัฐศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิกฤตประชาธิปไตยโลก วิกฤตประชาธิปไตยไทย: องค์ความรู้และบทเรียนจากการศึกษาประชาธิปไตยเชิงเปรียบเทียบ เรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเรื่องการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระ: ศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด ...
 • type-icon

  วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของการทำประชาพิจารณ์(ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทำเวทีทั้งหมด 3 ช่องทาง ด้วยกัน คือ (1) การจัดรับฟังความเห็นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเวที online สำหรับประชาชนทั่วไป (2) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ (Public hearing) และ (3) การจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ (Public consultation) ในภาพรวมของความคิดเห็น คือ รับรู้ว่าเป็นกฎหมายที่ใช้มา 15 ปี สำหรับส่วนที่เห็นด้วยมองว่า พรบ. ฉบับนี้จำเป็นต้องมีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ...