Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   การปลูกแกรฟีนบนแผ่นโลหะด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นแหล่งคาร์บอน 

   อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-18)

   น้ำมันพืชเป็นวัตถุดิบที่มีส่วนธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยน้ำมันพืชได้รับความนิยมอย่างมากในการประกอบอาหาร ซึ่งบ่อยครั้งที่น้ำมันพืชที่ใช้แล้วถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำ โดยน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเหล่านี้จะลอยอยู่บนผิวน้ำเนื่องจากมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำบริเวณนั้นเน่าเสียและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในบริเวณนั้นด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยนี้จึงศึกษาการปลูกแกรฟีนบนแผ่นเหล็กสเตนเลส S304 ขนาด 3×4 ตารางเซนติเมตร หนา 0.7 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่ผิวประมาณ 24 ตารางเซนติเมตร (3×4×2 ...
  • type-icon

   ปรับปรุงสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กสเตนเลสโดยการเคลือบผิวด้วยแกรฟีนและสารผสมแกรฟีนสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด 

   อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-04)

   โครงการวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้าของเหล็กสเตนเลสโดยการเคลือบผิวด้วยแกรฟีนและสารผสมแกรฟีนสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขั้วไฟฟ้า โดยการเคลือบแกรฟีนและโลหะไทเทเนียมจะใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีและวิธีสปัตเตอริ่ง ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการเคลือบผิวด้วยแกรฟีนคุณภาพสูงสามารถช่วยปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้าของเหล็กสเตนเลสได้อย่างมาก โดยพบว่าเหล็กสเตนเลสที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยแกรฟีนจะมีความต้านทานการกัดกร่อนและการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงสุด 94.92% และ 12.36% ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นการเคลือบแกรฟีน ยัง ...
  • type-icon

   สังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 

   อรรฆวัชร รวมไมตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-07-08)

   โครงการวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น PM2.5 โดยโครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาการปลูกแกรฟีนบนนิกเกิลโฟม (3×4×0.2 cm3) โดยใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมี ที่ใช้ขยะหลอดพลาสติกและขยะขวดพลาสติกเป็นแหล่งคาร์บอน ผลการวิจัยแสดงให้ทราบว่าการปลูกแกรฟีนที่อุณหภูมิ 800 ºC เป็นเวลานาน 30 นาที โดยใช้ปริมาณขยะหลอดพลาสติก 0.5 กรัม เป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกแกรฟีน โครงการวิจัยนี้ ได้แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพและตัวประกอบคุณภาพ (quality factor) ของแกรฟีนโฟมที่มีความหนา 1.6 มิลลิเมตร จากผลการทดสอบทำให้ทราบว่าแกรฟีน ...