Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม 

   อภิญญา เวชยชัย; วิไลภรณ์ โคตรบึงแก; เสาวธาร โพธิ์กลัด (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การศึกษาสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม ฐานความผิด และผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรมนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ความผิดด้านยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในมิติด้านจิตสังคม (2) ศึกษาข้อมูลและฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีความของผู้ต้องขังหญิงที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด และ (3) ศึกษาบทบาทของผู้ต้องขังหญิงที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด รวมถึงผลที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีการศึกษาใช้วิธีวิทยาแบบผสานวิธีวิทยาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ผลการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ...
  • type-icon

   เพื่อส่งเสริมและปรับกระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง 

   อภิญญา เวชยชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   การศึกษาวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมกระบวนทัศน์ของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขังหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวทางในการยอมรับและให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงเพื่อกลับคืนสู่สังคม เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์ของสังคมที่ให้โอกาสผู้ต้องขังหญิง พื้นที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการทำบันทึกร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมราชทัณฑ์ผ่านเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ขาดกลไกในการขับเคลื่อนการปฎิบัติและขาดหน่วยประสานกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปธรรมของความร่วมมือขาดชะงักและไม่สามารถขยายผลได้ กระบวนทัศน์ของชุมชนต่อผู ...