Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตและลวดลายเครื่องประดับโบราณ (จังหวัดสุโขทัย) 

   อนุชา ทีรคานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

   ความสืบเนื่องของพัฒนาการในอดีตของเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ส่งผลให้พื้นที่ประวัติศาสตร์นี้กลายเป็นอู่อารยธรรมและที่หลอมรวมของศิลปกรรมหลายยุคหลายสมัย ลวดลายและรูปแบบศิลปกรรมในประวัติศาสตร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนชนหลังได้เรียนรู้ ซึมซับและบังเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเครื่องทองอนุวิจิตรของช่างชาวศรีสัชนาลัย เครื่องทองจากแหล่งผลิตที่ศรีสัชนาลัยนี้ ล้านเป็นเครื่องทองผลิตขึ้นรูปและสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมา จัดเป็นงานช่างหัตถกรรมที่มีอัตลักษณ์งดงาม มีองค์ประกอบเฉพาะของช่างพื้นถิ่น ...