Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

  ศิลปชัย ถิรวิทยาคม; Silpachai Thirawittayakom (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2556 มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 3 ประเภทที่เทศบาลเมืองหัวหินมีอยู่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนเท่านั้น จึงได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึก ...
 • type-icon

  ออกแบบอาคารจอดรถโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

  จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์; ศิลปชัย ถิรวิทยาคม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการนี้เป็นการให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารจอดรถโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ผลที่ได้จาก การดำเนินงานตามโครงการประกอบด้วยการให้คำปรึกษาในการกำหนดรูปแบบการใช้สอยของอาคาร การจัด พื้นที่ของอาคาร รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร และรูปแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมและระบบประกอบ อาคาร และอยู่ในรูปแบบของแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณและประมูล งานก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 109 แผ่นในกระดาษขนาด A1 และในรูปแบบของไฟล์ AutoCAD นอกจากนั้นผล การดำเนินงานยังประกอบด้วยไฟล์อนิเมชั่นของอาคารในรูปแบบ 3 มิติ และรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ด้วย อาคารที่ได้รับกา ...