Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  อุดม รัฐอมฤต; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

  องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันมีจำนวนรวม 28 องค์กร นับตั้งแต่จัดตั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานขององค์การ เหล่านั้นแต่อย่างใด งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์การมหาชนของต่างประเทศกับของไทยในประเด็นว่าด้วยระบบการบริหารงาน ระบบบริหารการเงินการบัญชี และการงบประมาณ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน ...
 • type-icon

  โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) : รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; ชาญชัย แสวงศักดิ์; ศุภรัตน์ โชติกญาณ; กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; วรรณี สำราญเวทย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยในโครงการนี้คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในข้าราชการพลเรือนสามัญให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกระบวนงานของฝ่ายเลขานุการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักระบบคุณธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ก.พ.ค. ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน