Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ 

    วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล; Wararit Panichkitkosolkul (2015-10-12)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายภายหลังการทดสอบรากหนึ่งหน่วยสำหรับกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีบูตสแตรปของไค และเดวีส์ (Cai and Davies, 2012) (วิธี SB) และเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมและความกว้างเฉลี่ยของช่วงพยากรณ์บูตสแตรปอย่างง่ายกับช่วงพยากรณ์บูตสแตรปของทอมป์ และสคูคานี (Thombs and Schucany, 1990) (วิธี TS) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ กระบวนการ AR(1) ช่วงพยากรณ์ล่วงหน้า 1, 2 และ 3 คาบเวลาโดยใช้วิธี SB ให้ค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมมากกว่าช่วงพยากรณ์โดยใช้วิธี ...