Now showing items 1-4 of 4

  • type-icon

   ศึกษาและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 

   ภูรี สิรสุนทร; เฉลิมพงษ์ คงเจริญ; ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์; ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์; ภาวิน ศิริประภานุกูล; พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร; วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   ยานยนต์และพลังงานในภาคขนส่งเป็นสินค้าประกอบกัน นโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายอุตสาหกรรม นโยบายคมนาคม นโยบายพลังงานในภาคขนส่งโดยเฉพาะโครงสร้างราคาพลังงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเลือกใช้ยานยนต์และการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางถนนและการกำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งภาคขนส่งและภาคพลังงานอีกด้วย รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์การใช้พลังงานในภาคขนส่งของประเทศไทยและได้วางแผนอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดการใช้พลังงาน หนึ่งในแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งคือการนำยาน ...
  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รวม 4 สถาบันเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส เพื่อให้การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางมหาวิทยาลัยฯได้ทำการเป ...
  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไปเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (Inverter) จำนวน 46 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟประสิทธิภาพสูง LED จำนวน 2,060 หลอด ส่งผลให้โรงเรียนฯ ...
  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

   โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเดิมไปเป็นเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิดระบาย ความร้อนด้วยอากาศ แบบ MAGNETIC BEARING ขนาด 170 ตัน เครื่องปรับ ...