Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    รัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย 

    วรรณภา ติระสังขะ; ประจักษ์ ก้องกีรติ; อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    โครงการรัฐศาสตร์กับวิกฤตการเมืองไทย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก เป็นการผลิตผลงานวิชาการที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นข้อท้าทายในแง่มุมทางรัฐศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องวิกฤตประชาธิปไตยโลก วิกฤตประชาธิปไตยไทย: องค์ความรู้และบทเรียนจากการศึกษาประชาธิปไตยเชิงเปรียบเทียบ เรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเรื่องการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระ: ศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาด ...