Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    วิเคราะห์โครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

    รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

    รายงานฉบับนี้แสดงถึงการวิเคราะห์คำนวณกำลังการรับน้ำหนักสูงสุดสำหรับสะพานในส่วน Approach ในพื้นที่ของ Kerry Siam Seaport โดยโครงสร้างดังกล่าวประกอบไปด้วยสะพานช่วง 25, 30 เมตร และโครงสร้างส่วน Splay Area โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AASHTO ที่ทำให้ Load Rating มีค่ามากกว่า 1.0 น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่โครงสร้างสามารถรับได้ มีค่าเท่ากับ 420 ตันของน้ำหนักทั้งหมดภายใต้รูปแบบรถ SPMT จำนวน 21 เพลา โดยการเคลื่อนผ่านจะต้องเป็นการดำเนินงานด้วย Special limited crossing ที่มีการควบคุมความเร็วและรถร่วมผ่านโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม กระบวนการ Inspection และ ...