Now showing items 1-9 of 9

  • type-icon

   จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)
  • type-icon

   จัดทำแผนยุทธศาสตร์บริษัท ขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ 2560-2564 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปงบประมาณ 2560-2564 มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจของ บขส. เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศนและเปาประสงคของ บขส. ที่ตองการมุงสูการเปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถโดยสารที่ทันสมัยไดมาตรฐาน บริการเปนที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดใหความสำคัญกับการเพิ่มความสามารถในการสรางรายไดอยางยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย การยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใ ...
  • type-icon

   วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน และรายงานงบการเงินเพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงาน 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-21)

   โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและการเงิน และรายงานทางการเงินเพื่อการกำกับดูแลอัตราค่าบริการพลังงานนี้วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินระหว่างปี 2558 – 2560 ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าหลัก 3 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) คณะผู้วิจัยให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ...
  • Thumbnail

   ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ในพื้นที่ของโรงงานยาสูบที่สำนักงานภูมิภาค 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)
  • type-icon

   ศึกษาการออกแบบ โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-21)

   โครงการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย การสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา การจัดทำประมาณราคาในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ระยะเวลาโครงการ 30 ปี ใช้เงินลงทุนรวม 2,274.14 ล้านบาท โรงผลิตน้ำประปาใช้พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มีกำลังการผลิตรวม ...
  • type-icon

   ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...
  • type-icon

   สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   1. ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นการใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจัดการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น “การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 เดือน หรือ 30 วัน 5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปรษณีย์ เรื่องการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 5.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ...
  • type-icon

   แนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและผลกระทบทางภาษี 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-14)

   การกำหนดใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ในประเทศไทยมีราคาสูงขึ้น การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย และผลกระทบทางภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมผู้สูบยาสูบ โดยศึกษาปัจจัยด้านราคากับพฤติกรรมการบริโภคทั้งบุหรี่และยาเส้น รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงศึกษาแนวโน้มและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อรายได้ภาษีของรัฐในอนาคต นอกจากนี้ยังศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาการปรับตัวของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ในต่างประเทศที่มีโครงสร้างตลาดคล้ายคลึงกับประเทศไทย ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาพลังงานทดแทนของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

   พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)