Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-20)

   โครงการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นี้มีระยะเวลาในการศึกษาจำนวน 24 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยโครงการประเมินนี้มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ระหว่าง สสส. และคณะผู้วิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการ พชอ. สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละเดือนสามารถศึกษาได้จากบทที่ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลการประเมินผลลัพธ์นี้สามารถศึกษาได้จากบทที่ 5 บทที่ 6 ...