Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ว่าจ้าง (ส.ส.ท.) ระยะ 3 ปี (2561-2563) 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ส.ท. ระยะ 3 ปี (2561–2563) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ ส.ส.ท. มีกรอบแนวทางในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล บุคลากร และการให้บริการภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับแนวดำเนินงานขององค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 -2561) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. เพื่อการพัฒนา ...
 • type-icon

  จ้างบำรุงรักษาการบริการเผยแพร่ระบบ Live TV และระบบ TV On Demand เว็บไซต์สถานี ETV 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2016-01-11)

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ฯ เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ www.etvthai.tv ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเข้าถึงบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการศึกษาอาชีพ ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.etvthai.tv 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2016-01-11)

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ฯ เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ www.etvthai.tv ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยมีสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษ ...
 • type-icon

  ประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)

  การวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่องที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จำนวน 312 ศูนย์ ในจังหวดนำร่องทั้งหมด 18 จังหวัด โดยดำเนินการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการจัดตั้งศูนย์ฯ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป ตามแผนการดาเนินงาน วิธีการที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บร ...