Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การปฎิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการวิจัย 

   อุดม รัฐอมฤต; สมชัย ศรีสุทธิยากร; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอกศักดิ์ คงตระกูล; ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ; คมสัน โพธิ์คง; ปกรณ์ นิลปะพันธ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

   งานวิจัยเรื่องนี้ดำเนินการตามแผนปฎิรูประบบบริหารงานภาครัฐที่กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบสอบสวนทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาพปัญหาในบทบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย เสนอมาตรฐานกลางว่าด้วยระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ และเพื่อจัดตั้งองค์กรบริหารงานบุคคลกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ ในการศึกษาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ของต่างประเทศ มุ่งเน้นที่ประเทศเยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สหรัฐและฝรั่งเศส ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   อุดม รัฐอมฤต; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; บรรเจิด สิงคะเนติ; เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

   องค์การมหาชนได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันมีจำนวนรวม 28 องค์กร นับตั้งแต่จัดตั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยสภาพข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารงานขององค์การ เหล่านั้นแต่อย่างใด งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานองค์การมหาชนของต่างประเทศกับของไทยในประเด็นว่าด้วยระบบการบริหารงาน ระบบบริหารการเงินการบัญชี และการงบประมาณ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน ...