Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ศึกษาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บค่าพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE EIA และ EHIA) ตามหลักเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Cost Recovery Method) 

   นิรมล สุธรรมกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

   เนื่องด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ “เพิ่มค่าตอบแทนการพิจารณารายงาน ค่าเดินทางลงพื้นที่ศึกษา โดยเก็บเป็นเงินค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการตามหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay Principle: BPP)” กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้จัดทำการศึกษานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางหรือ รูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บค่าพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE EIA และ EHIA) ตาม ...
  • type-icon

   ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สมบูรณ์ กีรติประยูร; ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน; มารุต สุขสมจิต; สุริยะกิจ ย่อมมี; นิรมล สุธรรมกิจ; สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่แก้ไขยากมาก โดยเฉพาะหากแก้ไขโดยวิธีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะขนาดใหญ่ก็จะถูกคัดค้านต่อต้านค่อนข้างรุนแรงจากประชาชน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาขยะมูลฝอยมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนของตน และพบว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน เป็นรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ประชาชนให้การยอมรับเนื่องจากได้ประโยชน์จากการขายขยะและใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บมีจำน ...