Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 

    นฤมล นิราทร; Nirathorn, Narumol (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    โครงการศึกษาวิจัย “การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) ศึกษากระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิตและเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงาน ของงานที่รับไปทำที่บ้าน จำนวน 20 ประเภทงานย่อย 26 ลักษณะงานใน 7 อุตสาหกรรม 2) ศึกษาเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน กระบวนการทำงาน/กระบวนผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิตในกระบวนการต่าง ๆ ของงานที่รับไปทำที่บ้าน จำนวน 20 ประเภทงานย่อย 26 ลักษณะงานใน 7 อุตสาหกรรม 3) ศึกษาข้อมูลอัตราค่าตอบแทน ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้รับในกระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิตของงานที่รับไปทำที่บ้าน จำนวน 20 ประเภทงานย่อย ...