Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  จัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มที่ 8 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางให้แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท และศึกษาการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น การศึกษาความเหมาะสมการยกระดับมาตรฐานชั้นทางนั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลปริมาณจราจรทั้งวันเฉลี่ยตลอดทั้งปี (AADT) ของสายทางในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลกายภาพของสายทาง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ศึกษา และทำการคัดเลือกสายทางที่ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง จัดทำแบบจำลองด้าน ...
 • type-icon

  แผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 8 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มที่ 8 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในวิจัยครั้งนี้ คือการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทของกรมทางหลวงชนบทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ การศึกษาดังกล่าวได้ใช้วิธีการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถึงแนวทางการดำเนินการด้านต่างของกรมทางหลวงชนบทในอนาคตและแล้วนำมาจัดลำดับเรียงความสำคัญ ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวสามารถสรุปความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นแผนแม่บทสนับสนุนการพัฒนาถนนผังเมือง, แผนแม่บทส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่อ ...
 • type-icon

  แผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  ทัศฐา ศรีวาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-30)

  เพื่อศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ในกรณีถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท (Feeder Road) ให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่ใหม่และแก้ไขปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของกรมทางหลวงชนบท ให้เชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น ๆ และเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จากการวิเคราะห์ระดับบริการของสายทางในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่งในปีอนาคตที่ พ.ศ. 2565- 2585 จำนวนทั้งสิ้น 130 สายทาง ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 สายทาง จังหวัดชลบุรี 55 สายทาง ...