Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรูปร่างแบบรายงานต้นทุนบริการของโรงพยาบาล 

   ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-09)

   ข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้บริหารองค์กร บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริหารแผนงานสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การรวบรวมข้อมูลต้นทุนการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ในอดีตมักทำเป็นการศึกษาวิจัยและมีความยากลำบากในการจัดทำมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันไปและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รายงานต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร งานศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในอดีต โครงสร้างการรายงานขององค์กรหรือหน่ว ...
  • type-icon

   ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...